Medezeggenschapsraad – Schoolraad

De Medezeggenschapsraad is een wettelijk geautoriseerd orgaan. Binnen de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld. Het beleid van de school wordt getoetst. De MR kan zelf onderwerpen inbrengen of voorstellen doen aangaande alle zaken op de school. Afhankelijk van het onderwerp, heeft de MR advies of instemmingbevoegdheid.

Op onze school gaat de MR op in de Schoolraad, maar blijft haar wettelijke status van toetsend orgaan behouden. De SR bestaat uit de MR-leden (zowel ouders als leerkrachten), aangevuld met enkele onafhankelijke leden (ouders). De SR vormt een klankbord voor directie en team en is nauw betrokken bij het schoolbeleid.

De directie heeft binnen de SR een adviserende rol en beschouwt de raad als een constructieve gesprekspartner bij processen die ten grondslag liggen aan het beleid van de school. De SR heeft een dagelijks bestuur.

Eens per maand wordt er met de gezamenlijke raad vergaderd in het bijzijn van de directie.
De vergaderingen zijn openbaar en voor iedere ouder toegankelijk. 

De MR/SR is te bereiken via mr-meerhoef@mr.veldvest.nl

 

De huidige MR/SR-leden zijn:

MR:

Jacintha de Laat, ouder    

Boy Vervoort, ouder

Juliette Collart, leerkracht

Arissa Dingen, leerkracht

SR:

Fannie van Schaik

Veronique Lunter

Diana Makel

Rik Snelders

Ardien van de Ven

 

 

MR-reglement de Meerhoef 

Medenzeggensschapstatuut Veldvest

 

Jaarverslag MR-SR 2022-2023